Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

 

Statut Biblioteki

UCHWAŁA NR XLII/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/244/2000 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 4. aktu o utworzeniu Biblioteki;
 5. niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zdzieszowice.
 2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
 3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 18.
 4. Biblioteka działa na terenie Gminy Zdzieszowice.
 5. Nadzór nad działalnością Biblioteki, związany z pełnieniem funkcji organizatora, sprawuje Burmistrz Zdzieszowic.
 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
 7. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Biblioteki i adresem.
 8. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą brzmiącą „MiGBP w Zdzieszowicach”.

Rozdział 2 Cele i zadania Biblioteki

§ 3.

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy:
  • gromadzenie materiałów bibliotecznych;
  • opracowywanie materiałów bibliotecznych;
  • tworzenie baz danych katalogowych;
  • udostępnianie baz danych katalogowych;
  • przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów doty- czących własnego regionu;
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybiblio- tecznej;
  • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej;
  • obsługa użytkowników;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki;
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym;
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;doskonalenie form i metod pracy.
 1.  Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

Rozdział 3 Organy biblioteki jej organizacja

§ 4.

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Zdzieszo- wic na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Biblioteki, za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi.
 5. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego spośród pracowników osoba.
 6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki
 7. Biblioteka posiada filie w miejscowościach:
  • Januszkowice, ul. Wypoczynkowa 2;
  • Krępna, ul Zdzieszowicka 39;
  • Rozwadza, ul. Korfantego 14;
  • Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4.
 8. Filie biblioteczne wymienione w ust. 7 realizują zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4-12.

§ 5.

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Zdzieszowic oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.
 3. Wynagrodzenie pracowników określa Regulamin Wynagradzania nadany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 4 Gospodarka finansowa Biblioteki, źródła finansowania

§ 6.

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną go- spodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.
 2. Przychodami Biblioteki są:
  1. dotacje z budżetu Gminy;
  2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  3. dofinansowanie ze środków europejskich;
  4. środki uzyskiwane od osób trzecich, w tym darowizny;
  5. przychody z pobieranych opłat.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z za- chowaniem wysokości dotacji przyznawanej przez Organizatora, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisa- mi. W trakcie roku kalendarzowego plan finansowy może ulec zmianie. Zmiany w drodze zarządzenia zatwier- dza Dyrektor.

§ 7.
Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Zdzieszowic.

Rozdział 5 Przepisy końcowe

§ 8.
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki:

Statut MiGBP

Utworzono dnia 21.03.2024, 11:48

Informacje

Liczba wyświetleń: 1010
Utworzono dnia: 27.03.2019
Dokument wprowadził:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument opublikował:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument wytworzył:
Anna Maciołek
Podmiot udostępniający informację:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Historia publikacji

 • 10.04.2024 15:00, Administrator
  Edycja strony: Statut Biblioteki
 • 10.04.2024 12:51, Administrator
  Edycja strony: Statut Biblioteki
 • 10.04.2024 12:50, Administrator
  Edycja strony: Statut