Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

 

Regulamin organizacyjny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 2019, poz.1479 z pózn. zm.). w zw. z  § 5 ust. 1 uchwały nr XLII/321/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach, ustalam obowiązujący Regulamin Organizacyjny Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zwana w dalszej części Biblioteką jest jednostką powołaną do rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 2019, poz.1479 z pózn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. 2020, poz. 115 z pózn. zm.),
 3. Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach,
 4. niniejszego regulaminu.
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach  jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a jej siedzibą jest budynek przy ul. Chrobrego 18.
 • Do zadań Biblioteki w szczególności należy:
 1. gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych takich jak: książki, czasopisma i inne druki oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku,
 2. opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
 3. udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 5. działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa,
 6. współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa, bezpośrednia obsługa biblioteczna,
 7. prowadzenie wypożyczalni i czytelni zaopatrzonej w księgozbiór podręczny i czasopisma.
 • Biblioteka realizuje swoje zadania w sposób określony w regulaminie organizacyjnym, statucie, oraz obowiązujących przepisach prawa.

II ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

 • Biblioteką kieruje dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za powierzoną mu instytucję kultury.
 • Zakres obowiązków, praw i odpowiedzialności dyrektora ustala Burmistrz Zdzieszowic.
 • Stanowiska pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach, których zakresy działania odpowiadają zakresom poszczególnych zadań instytucji, tworzą organizację wewnętrzną Biblioteki.
 • Wykaz stanowisk pracy w Bibliotece stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • W Bibliotece mogą być tworzone inne stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków.
 • Dyrektor ma prawo do łączenia stanowisk i poszerzania zakresu obowiązków służbowych pracowników Biblioteki.

III. ZAKRESY OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

 • Dyrektor Biblioteki w szczególności odpowiada za:
 1. majątek Biblioteki,
 2. opracowanie statutu jednostki, regulaminów, instrukcji i innych aktów wewnętrznych z zakresu organizacji Biblioteki,
 3. zapewnienie właściwej organizacji pracy Biblioteki,
 4. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników,
 5. określenie polityki kadrowej i płacowej,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 7. realizację budżetu Biblioteki,
 8. prowadzenie spraw kadrowych, w tym: ustalanie zakresów czynności o odpowiedzialności  dla pracowników, podejmowanie innych niezbędnych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych pracowników,
 9. nadzoruje i kontroluje: prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań, oraz dyscyplinę pracy podległych mu pracowników,
 10.  organizuje i planuje: sieć biblioteczną na terenie gminy, współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie gminy,
 11.  opracowanie i uzupełnianie zbiorów dla całej sieci: zakup książek i prenumerata czasopism bieżące klasyfikowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12.  współpracę z hurtowniami i dostawcami książek w zakresie gromadzenia i uzupełniania zbiorów,
 13.  udostępnianie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w zakresie literatury popularno-naukowej, beletrystycznej,
 14.  zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych i zainteresowań informacyjnych – prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy itp.),
 15.  właściwe popularyzowanie Biblioteki, jej zbiorów i świadczonych usług (kserograficznych, informatycznych i innych świadczonych przez biblioteki),
 16.  gromadzenie dokumentów związanych z regionem i dokumentów życia społecznego,
 17.  udzielanie pomocy instrukcyjnej i metodycznej bibliotekom niższego szczebla organizacyjnego oraz współdziałanie i wymiana doświadczeń z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność metodyczną,
 18.  organizowanie doskonalenia zawodowego dla bibliotek całej sieci,
 19.  wykonywanie analiz, zestawień i obliczeń statystycznych z działalności bibliotek,
 20.  przeprowadzanie skontrum.
 • Do zadań Działu Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów należy w szczególności:
 1. gromadzenie materiałów bibliotecznych (literatury pięknej, literatury popularno-naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych) dla Wypożyczalni dla Dzieci, Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni oraz filii Biblioteki,
 2. opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami, prowadzenie katalogu komputerowego dla wszystkich komórek organizacyjnych Biblioteki,
 3. przeprowadzanie skontrum zbiorów we wszystkich komórkach organizacyjnych Biblioteki,
 4. przeprowadzanie prac techniczno-konserwatorskich związanych z materiałami bibliotecznymi,
 5. wysyłanie reklamacji,
 6. obsługa wypożyczeń e-czytników.
 • Do zadań Działu Udostępniania należy w szczególności:
 1. aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników,
 2. ewidencja czytelników i wypożyczeń w komputerowym systemie bibliotecznym,
 3. udostępnianie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i w czytelni,
 4. umożliwienie czytelnikom korzystania z zasobów Internetu,
 5. upowszechnianie i popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie różnych form pracy kulturalno – oświatowej,
 6. selekcja materiałów bibliotecznych we współpracy z pracownikami Działu Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów,
 7. bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji,
 8. świadczenie odpłatnych usług na rzecz użytkowników indywidualnych oraz instytucji, a w szczególności sporządzanie kserokopii.
 • Pracownicy filii bibliotecznych w: Januszkowicach, Krępnej, Rozwadzy, Żyrowej podlegają dyrektorowi Biblioteki w Zdzieszowicach, do ich zakresu obowiązków służbowych należy w szczególności:
 1. gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,
 2. ewidencja czytelników i wypożyczeń w komputerowym systemie bibliotecznym,
 3. selekcja materiałów bibliotecznych we współpracy z pracownikami Działu Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów,
 4. udostępnianie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w zakresie literatury popularno – naukowej, beletrystycznej i udostępnianie zbiorów w czytelniach,
 5. właściwe popularyzowanie Biblioteki, jej zbiorów i świadczonych usług,
 6. gromadzenie dokumentów związanych z miejscowością na terenie której działa filia biblioteczna, z regionem i dokumentów życia społecznego,
 7. udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficznych użytkownikom informacji,
 8. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
 9. wykonywanie zestawień i obliczeń statystycznych z działalności filii bibliotecznych,
 10. udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, pomoc użytkownikom w korzystaniu z komputera,
 11. realizowanie zaleceń i postulatów dyrektora Biblioteki w zakresie planów i programów działania.
 • Pracownik gospodarczy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach podlega dyrektorowi Biblioteki, do jego zakresu obowiązków służbowych należy w szczególności:
 1. dbałość o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Biblioteki,
 2. dbałość o utrzymanie porządku i czystości obejścia Biblioteki,
 3. pomoc w dokonywaniu zakupów i zaopatrzenia w materiały i środki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w Bibliotece.
 • Główny księgowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach podlega dyrektorowi Biblioteki w Zdzieszowicach, do jego zakresu obowiązków służbowych należy w szczególności:
 1. zorganizowanie rachunkowości w sposób zapewniający kontrolę wykonania zadań planowych,
 2. prawidłowy rachunek gospodarczy i bieżąca informacja o sytuacji finansowej Biblioteki,
 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 4. prowadzenie dokumentacji płac,
 5. kompletowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących wynagrodzeń,
 6. sporządzanie przelewów,
 7. sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac,
 8. rozliczanie należności ZUS, PZU i Urzędu Skarbowego,
 9. nadzór nad prawidłowym regulowaniem zobowiązań Biblioteki i ściąganiem należnych kwot,
 10. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem środków na wynagrodzenia pracownicze, dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
 11. współdziałanie w  opracowaniu planu budżetu,
 12. wykonywanie określonej sprawozdawczości i statystyki,
 13. gospodarowanie funduszem na wynagrodzenia pracownicze,
 14. nadzór nad stosowaniem dokumentów i druków dopuszczonych do stosowania,
 15.  w zakres uprawnień przysługuje mu prawo podejmowania decyzji w sprawach zadań realizowanych przez księgowość, oraz prawo żądania od pracowników Biblioteki materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań.
 • Księgowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach podlega Głównemu Księgowemu  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach, do jego zakresu obowiązków służbowych należy w szczególności:
 1. zorganizowanie rachunkowości w sposób zapewniający kontrolę wykonania zadań planowych,
 2. prawidłowy rachunek gospodarczy i bieżąca informacja o sytuacji finansowej Biblioteki,
 3.  sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 4. prowadzenie dokumentacji płac,
 5. kompletowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących wynagrodzeń,
 6. sporządzanie przelewów,
 7. sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac,
 8. rozliczanie należności ZUS, PZU i Urzędu Skarbowego,
 9. nadzór nad prawidłowym regulowaniem zobowiązań Biblioteki i ściąganiem należnych kwot,
 10. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem środków na wynagrodzenia pracownicze, dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
 11. współdziałanie w  opracowaniu planu budżetu,
 12. wykonywanie określonej sprawozdawczości i statystyki,
 13. gospodarowanie funduszem na wynagrodzenia pracownicze,
 14. nadzór nad stosowaniem dokumentów i druków dopuszczonych do stosowania,
 15. w zakres uprawnień przysługuje mu prawo podejmowania decyzji w sprawach zadań realizowanych przez księgowość, oraz prawo żądania od pracowników Biblioteki materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Struktura organizacji wewnętrznej określa podstawowe zadania pracowników i stanowi wytyczne do opracowania szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem i przepisami szczegółowymi decyduje dyrektor.
 • Traci moc zarządzenie Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach nr 1a/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego dla MiGBP w Zdzieszowicach.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2022.

Załączniki:

Struktura MiGBP w Zdzieszowicach

Utworzono dnia 21.03.2024, 11:14

Informacje

Liczba wyświetleń: 1445
Utworzono dnia: 27.03.2019
Dokument wprowadził:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument opublikował:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument wytworzył:
Anna Maciołek
Podmiot udostępniający informację:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Historia publikacji

 • 21.03.2024 11:15, Administrator
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 21.03.2024 11:14, Administrator
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 21.03.2024 11:14, Administrator
  Dodanie załącznika: Struktura MiGBP w Zdzieszowicach