Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

 

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zdzieszowice.naszabiblioteka.com/bip i https://biblioteka.zdzieszowice.pl/bipzgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Mróz - Nowińska, adres poczty elektronicznej biblio-teka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4844 331. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 18 nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Filia w Januszkowicach, ul. Wypoczynkowa 2, 47-330 Januszkowice

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wypoczynkowej. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

       1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu
           słuchu jak i wzroku.

      2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują
         żadne ograniczenia.

Filia w Krępnej, ul. Zdzieszowicka 39. 47-330 Krępna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zdzieszowickiej. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

     1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu  
         słuchu jak i wzroku.

    2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują
        żadne ograniczenia.

Filia w Rozwadzy, ul. Korfantego 14, 47-330 Rozwadza

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Korfantego. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

     1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu
         słuchu jak i wzroku.

     2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują
         żadne ograniczenia.

Filia w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Żyrowa

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

     1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu
         słuchu jak i wzroku.

     2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują
         żadne ograniczenia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 583
Utworzono dnia: 28.09.2020
Dokument wprowadził:
Administrator Strony
Dokument opublikował:
Administrator Strony
Podmiot udostępniający informację:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Historia publikacji

 • 19.10.2020 14:25, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 19.10.2020 13:16, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.09.2020 11:18, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności