Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

• nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości, • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne, • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły. • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. W przypadku konieczności dostępu do nich, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną. • Elementem niezachowującym standardów dostępności jest katalog biblioteczny, stanowiący jeden z modułów oprogramowania SOWA. Biblioteka nie ma wpływu na to czy i kiedy producent oprogramowania dostosuje je do obowiązujących standardów dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Mróz-Nowińska, adres poczty elektronicznej biblioteka@biblioteka.zdzieszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774844331. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się biblioteka obecnie znajduje się w budowie, a tymczasowa siedziba, która ulokowana jest w budynku PSP nr 3 w Zdzieszowicach, nie jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami. Lokal znajduje się na I piętrze, nie posiada windy, prowadzą do niego schody, pomieszczenia nie są oznakowane. Nie ma toalet dostępnych dla użytkowników. Nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Wakacje w bibliotece

Książki czasowo niedostępne

plakat informujący o braku możliwości rezerwowania książek ze statusem niedostępne.

Z książką na start

Plakat akcji Mała książka wielki człowiek